Politika informačnej bezpečnosti

  1. Vedenie spoločnosti Tecton, a.s. sa zaväzuje splniť požiadavky normy ISO/IEC 27001:2005, spracovať, zaviesť a udržiavať účinný Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) na všetky úrovne riadenia celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami.
  2. Vedenie spoločnosti v kompetencii výkonného riaditeľa zodpovedá za prípravu zamestnancov pomocou vzdelávania k pochopeniu významu Politiky informačnej bezpečnosti v organizácii.
  3. Vedenie spoločnosti Tecton, a.s. tiež zodpovedá za trvalé vyhodnocovanie funkčnosti a účinnosti SMIB, prijímanie cieľov a zásad činností týkajúcich sa bezpečnosti informácii.
  4. Vedenie spoločnosti takisto zodpovedá za prijímanie adekvátnych opatrení. Stanovuje kritéria, ktorými bude hodnotené riziko a bude definovaná štruktúra hodnotenia rizík.
  5. Spoločnosť dosahuje tento cieľ efektívnou, produktívnou a stabilnou prevádzkou spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a normami a neustálym zlepšovaním svojich procesov a uplatňovaním princípu prevencie a profylaktiky.
  6. Pod pojmom bezpečnosť informácii rozumieme proces zabezpečovania ochrany informácií na potrebnej úrovni z hľadiska ich dôvernosti, integrity a dostupnosti.
  7. Pre zabezpečenie našich podnikateľských cieľov a aktivít, prípadne plnenie legislatívnych požiadaviek, vytvárame, spracovávame a udržujeme informácie rôzneho charakteru, ktoré vyžadujú zabezpečenie ich bezpečnosti.
  8. Príslušné ustanovenia, postupyzodpovednosti za procesy SMIB budú uvedené v zdokumentovanom postupe spoločnosti Tecton, a.s..
  9. Politika informačnej bezpečnosti je záväzná pre všetkých zamestnancov. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku presadzovať a uplatňovať v praxi a prijímať účinné opatrenia pri spracovávaní a zavádzaní SMIB.
  10. Politika informačnej bezpečnosti spoločnosti Tecton, a.s. Bratislava nadobúda platnosť dňom jej podpísania.