Politika kvality

 1. Tecton, a.s. sa zaväzuje udržať účinný systém riadenia kvality celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami.
 2. Hlavným cieľom spoločnosti je dodávanie akýchkoľvek služieb v dohodnutých termínoch, kvalite a za primeraných nákladov a tak uspokojovať zákazníkov, zamestnancov ako aj vlastníkov spoločnosti.
 3. Spoločnosť dosahuje tento cieľ efektívnou, produktívnou a stabilnou prevádzkou spoločnosti v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a sústavným zlepšovaním svojich čiastkových procesov majúcich vplyv na spokojnosť zákazníka a kvalitu produktu. Spoločnosť k naplneniu Politiky kvality udržuje dobré partnerské vzťahy so svojimi dodávateľmi.
 4. Základným nástrojom, ktorý umožňuje splnenie tohto cieľa je spracovanie a zavedenie účinného systému manažérstva kvality (SMK) na všetky úrovne riadenia spoločnosti. SMK musí pôsobiť ako prostriedok pre splnenie stanovených cieľov a politiky kvality vo všetkých činnostiach spoločnosti.
 5. Vedenie spoločnosti zodpovedá za spracovanie a zavedenie SMK vrátane prípravy zamestnancov pomocou vzdelávania k pochopeniu významu kvality a zlepšovaniu kvality – ako spôsobu myslenia a profesionálneho výkonu práce. Vedenie tiež zodpovedá za trvalé vyhodnocovanie funkčnosti a účinnosti SMK a prijímanie adekvátnych opatrení.
 6. Spoločnosti uplatňuje princíp prevencie nad princípom odhaľovania nezhôd.
 7. Príslušné ustanovenia, postupyzodpovednosti za procesy SMK budú uvedené v Príručke kvality Tecton, a.s. a v súvisiacich organizačno – technických postupoch (smerniciach).
 8. Tecton, a.s. rozvíja kultúru kvality vzťahov / udržuje svoje humanitárne / sponzorské aktivity, aby naplnila spokojnosť tých strán, ktoré sú na pomoci spoločnosti odkázané / závislé.
 9. Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality uplatňovať v praxi a prijímať účinné opatrenia pri spracovávaní a zavádzaní SMK.
 10. Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.
 11. Politika kvality Tecton, a.s. nadobúda platnosť dňom jeho podpísania.