Audit a konzultácie

auditAudit informačného systému je proces, počas ktorého je kompletne zmapovaný a zhodnotený aktuálny stav informačného systému (IS) a zároveň sú navrhnuté riešenia smerujúce k odstráneniu systémových nedostatkov. Rozumie sa tým preverenie všetkých oblastí IS zahŕňajúce hardvérové vybavenie, operačný a aplikačný softvér a súvisiacu licenčnú politiku, systém zabezpečenia a ochrany dát, organizáciu práce s informáciami, správu dokumentov atď.

Cieľom auditu je poskytnúť klientovi kvalifikované informácie (návrhy a konkrétne riešenia), ktorých uplatnením je umožnené optimálne využívanie IS pri plnení obchodných plánov a každodenných aktivít organizácie.

Samotný proces auditu pozostáva z dvoch ucelených častí.

Prvým krokom je deklaratívna časť, kde sa na základe osobných rozhovorov s pracovníkmi a výsledku testov systémových prostriedkov identifikujú súhrnné informácie o aktuálnom stave IS s jeho nedostatkami a chybami.

V druhej fáze sa po vzájomnej konzultácii našich expertov z jednotlivých oblastí stanovia odporučenia pre odstránenie nedostatkov alebo odporúčania vedúce k zlepšeniu činnosti IS.
V závere celého auditu sú optimalizačné kroky s časovým rozlíšením a rámcovou cenou v prehľadnej forme zhodnotené v komplexnej správe, ktorú klient obdrží po ukončení celého auditu.

Audit pomáha:

  • identifikovať slabé miesta IS a ich elimináciou zvýšiť celkový výkon
  • optimalizovať jednotlivé oblasti IS s dôrazom na podnikové ciele
  • sprehľadniť a zadokumentovať technické vybavenie a aplikačné prostredie IS
  • zvýšiť stupeň bezpečnosti interných informácií
  • zefektívniť prácu s informáciami zavedením podporných aplikácií

Typy auditu:

  • Technický audit – cieľom je zdokumentovať a posúdiť hardvérovú oblasť IS z hľadiska výkonu, kapacity, vyťaženosti a nastavenia
  • Systémový audit – komplexnejší pohľad na činnosť IS obsahujúci okrem technického auditu, audit operačného prostredia a vzťahov medzi jednotlivými prvkami IS a audit bezpečnosti systému
  • Informačný audit – zaoberá sa identifikáciou, zberom a distribúciou dát a skúma ich konzistentnosť, zdroje, spôsob bezpečnosti a zálohovania
  • Administratívny audit – účelom auditu je zefektívniť prácu s obchodnými dokumentmi prostredníctvom zavedenia systému manažmentu dokumentov
  • Kombinácie – jednotlivé typy auditov je v prípade potreby možné vzájomne kombinovať