Správa informačných systémov

Správa informačných systémov

Spoločnosti, ktoré priamo nepôsobia na trhu s informačnými technológiami obvykle nedisponujú dostatočnými finančnými a personálnymi zdrojmi, aby mohli sledovať vývoj IT a pritom efektívne riešiť každodenné problémy súvisiace s údržbou informačného systému. Preto je efektívnejšie prenechať správu IS a s tým súvisiacich činností, ako je napr. vzdelávanie zamestnancov, sledovanie a operatívne zavádzanie nových trendov, do kompetencie spoločnosti Tecton, ktorá má skúsenosti, vedomosti, prehľad a potrebné zdroje. Spoločnosť Tecton zvládne tieto činnosti lepšie a pri podstatne nižších nákladoch.

Externá správa informačných systémov znamená kompletné prevzatie starostlivosti o informačný systém, a prevzatie zodpovednosti za funkčnosť informačného systému, čo v sebe záhŕňa:

–          zabezpečenie nepretržitej prevádzky, dostupnosti IS

–          garanciu bezpečnosti

–          garanciu obnoviteľnosti IS v prípade havárie, resp. straty dát

–          reakciu na vzniknuté problémy a poruchy

–          poradenstvo v oblasti IT

Správa informačných systémov sa realizuje na základe obchodného vzťahu (zmluva o vykonávaní externej správy informačného systému).

Výhody externej správy informačných systémov:

 • profesionalita
  Spoločnosť Tecton disponuje certifikovanými odborníkmi pokrývajúcimi      široké spektrum problematiky spravovania a riadenia informačných      systémov.
 • zastupiteľnosť, nahraditeľnosť
  Spoločnosť Tecton disponuje tímom IT profesionálov a teda spravovanie      informačného systému nie je závislé na jedinej osobe (správcovi,      administrátorovi).
 • koncepčnosť
  Nami spravované informačné systémy sú budované koncepčne s víziou do      budúcnosti, po odsúhlasení zákazníkom.
 • dokumentácia
  Súčasťou spravovania informačného systému je spracovanie      a aktualizácia dokumentácie (technickej, prevádzkovej).
 • optimalizácia nákladov na prevádzku IS
  Odborný dohľad expertných pracovníkov spoločnosti Tecton nad IS      znižuje riziko nepredvídateľných porúch, ktorých odstránenie si nezriedka      vyžaduje nemalé finančné výdavky. Cieľom je závadám predchádzať a      eliminovať zdroje ich vzniku.
 • úplná kontrola a plánovanie výdavkov do IS
  Systém je budovaný a udržiavaný podľa vopred schválenej koncepcie a      všetky výdavky s tým spojené sú dopredu známe, evidované a vyhodnocované,      čím klient získava úplný prehľad o tom, ako sa finančné výdaje do IS menia      na jednoznačne definované výkony.
 • rozvoj v súlade s najnovšími technológiami
  Systém a jeho jednotlivé súčasti sú rozvíjané v súlade s narastajúcimi      požiadavkami na výkon a dostupnosť aplikácií. Riešenia navrhované v      súvislosti s rozvojom systému sú ďalej konfrontované s príležitosťou      integrovať nové informačné technológie. Samotná implementácia je      realizovaná len v prípade, že tieto technológie sú v praxi odskúšané      a že predstavujú jednoznačný prínos pre IS.
 • voľné personálne zdroje
  Zmluvný servis odbremeňuje pracovníkov a manažment spoločnosti od      činností súvisiacich s údržbou IS. Zodpovednosť za údržbu IS, metodické      riadenie pracovníkov oddelenia IT a ich odbornú spôsobilosť či otázky      súvisiace s personalistikou prechádza na našu spoločnosť. Manažéri      a ostatní pracovníci tak môžu získaný čas sústrediť na činnosti,      ktoré prinášajú firme zisk.