Vzdialená správa

vzdialená správaPrečítajte si prosím pozorne doleuvedené informácie a v prípade, že s nimi súhlasíte, stiahnite si software na vzdialenú správu.

Podmienky vykonania

Odsúhlasením poskytnutého konferenčného čísla si je zákazník plne vedomý skutočnosti, že prostredníctvom tejto operácie bude pracovníkovi Tecton, a.s., so sídlom Mýtna 15, 81107 Bratislava,  IČO: 00685089 umožnený vzdialený prístup do zariadenia zákazníka ( PC, notebook a pod.) za účelom vykonania požadovaných servisných či iných operácií, resp. činností, pričom pracovník spoločnosti Tecton a.s. môže mať prístup k údajom nachádzajúcim sa v príslušnom zariadení zákazníka. Zákazník týmto postupom slobodne a vedome udeľuje spoločnosti Tecton a.s. súhlas, aby prostredníctvom svojho pracovníka uskutočnila servisný alebo iný zásah do zákazníkovho zariadenia ( PC, notebook a pod.) v zmysle jeho požiadaviek. Zákazník sa zaväzuje uskutočniť všetky technické opatrenia, aby počas tohto vzdialeného prístupu nedošlo k nežiaducim únikom akýchkoľvek údajov (dát) zo strany spoločnosti Tecton a.s. nachádzajúcich sa v zariadení zákazníka, prostredníctvom ktorého by mohlo dôjsť predovšetkým k porušeniu platných právnych predpisov (osobné údaje, utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, a pod.). Z tohto dôvodu je zákazník povinný urobiť predovšetkým všetky potrebné opatrenia, aby riziko úniku iných informácií a údajov než aké sú potrebné pre príslušný servisný či iný zásah bolo znemožnené. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Tecton a.s. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií a údajov, ktoré neboli spôsobom podľa vyššie uvedeného zákazníkom ochránené a pri ktorých nebol zamedzený prístup k nim zo strany spoločnosti Tecton a.s. .

Zákazník berie na vedomie, že všetky servisné úkony budú vykonané v súlade s obchodnými podmienkami spoločnosti Tecton, a.s..

Vyberte si verziu programu :